I OBRAZOVANJE

CENTAR ZA ODGOJ

LUG

Najave događanja

30.05.19.
 
INKAZ
19.6.19.
RODITELJSKI SASTANAK RA

8.7.-15.7.

Ljetovanje korisnika Samobora, 
Svete Nedelje i Jastrebarskog u odmaralištu Crvenog križa u
Novom VinodolskoM
e matica

vrt1

suncokreti3a

jelovnikZ

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NJEGOVATELJ/ICA

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama (NN br. 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi
(NN 61/2018), te članka 56. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Lug, ravnateljica Centra za
odgoj i obrazovanje Lug raspisuje

NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme
Njegovatelj/ica


Uvjeti:
1. Osnovna škola
2. Položen tečaj za njegu
3. Najmanje 1 godina radnog iskustva
4. Nepostojanje zapreke iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti
1. Životopis
2. Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
3. Presliku dokaza o stečenoj spremi
4. Presliku dokaza o položenom tečaju za njegu
5. Presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
6. Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni
postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave
dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Kneza Zdeslava 2, 10432 Bregana, s naznakom „ Prijava
na natječaj za njegovatelja“ u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana