Voditelj Odjela stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije

Voditeljica Odjela psihosocijalne rehabilitacije

Magdalena Perković, mag. psych. – Voditeljica Odjela psihosocijalne rehabilitacije

Poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju

Kome je namijenjen? Djeci s utvrđenim teškoćama u razvoju, koja svoje pravo na uslugu ostvaruju putem nadležnih Centara za socijalnu skrb, a upisuju se u program temeljem Rješenja koje izdaje naš Centar.   Što nudimo? Usluga poludnevnog boravka pruža se kroz četverosatni period u okviru grupe, pod vodstvom stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila. Boravak uključuje cjelokupno…

Muzikoterapija

U muzikoterapiji se koriste planski osmišljene muzikoterapijske intervencije kako bismo utjecali na pozitivne promjene u ponašanju, stjecanju vještina, razmišljanju i izražavanju emocija korisnika. Muzika (grĉ. musike) je spoj pjesme, pokreta, plesa, govorene riječi, stoga se korisnik može izraziti svim elementima muzike: pjevanjem, sviranjem, pokretom i plesom, glumom, riječima/pisanjem teksta. Metode rada su aktivna i receptivna…

Radna terapija

Cilj radne terapije u radu s djecom s teškoćama u razvoju je postići aktivno i neovisno sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima, primjereno njihovoj dobi, potrebama i željama te očekivanjima koje okolina postavlja. Radno terapijska procjena obuhvaća: informativni razgovor s roditeljima/roditeljem – skupljanje informacija/anamnestički razgovor, analizu aktivnosti, standardizirane i nestandardizirane procjene.   Ciljevi intervencije: Uvježbavanje senzomotoričkih aktivnosti…

Kineziterapija

Kineziterapija je metoda rada u kojoj se koristi pokret, odnosno način primjene kinezioloških aktivnosti u svrhu prevencije, korekcije i terapije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i kliničkoj kineziologiji.   ZADACI: Utjecati na optimalan rast i razvoj Aktivnim i kontinuiranim vjeţbanjem djelovati na insuficijenciju lokomotornog sustava Uspostavljanje, odrţavanje i povećavanje opsega pokreta ( vjeţbe pokretljivosti, vjeţbe…

Psiholog

Psiholog provodi psihologijska ispitivanja korisnika s ciljem utvrđivanja funkcionalnog stanja djeteta. Ispituje se stupanj kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja, te postoje li indikatori organske disfunkcije središnjeg živčanog sustava. Na temelju rezultata psihologijskog ispitivanja psiholog daje mišljenje i procjenu koje slute potrebama ovog Centra ili neke druge ustanove (škola, vrtić, druga ustanova socijalne skrbi sl.).  …

Edukacijaski rehabilitator - Psihosocijalna podrška

Oblik rada: individualni /grupni CILJ: Koncipirati rehabilitacijski tretman na temelju utvrđenih potencijala korisnika ( inicijalne procjene) i prethodne medicinske dokumentacije Poticati razvoj kognitivnih, komunikacijskih ,perceptivnih i motoričkih sposobnosti korisnika Poticati razvoj socijalnih vještina korisnika Stvarati i poboljšati postojeće radne navike korisnika Usvojiti i unaprijediti tehnike učenja korisnika METODE RADA: Metode rada rehabilitatora s korisnicima ovise…