Zapisnik sa 22 sjednice Upravnog vijeca 17062020

Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća održane 17.06.2020. godine