Zapisnik sa 2 sjednice Upravnog vijeca 13112020

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra Lug održane 13.11.2020. godine